Văn bản pháp quy
   Các đơn vị thuộc phòng
   Các đơn vị trực thuộc sở
   Nhịp sống học đường
   Chuyên môn
   Nghiên cứu khoa học
   Hoạt động đoàn thể
   Nhịp cầu giáo dục
   Tâm tình nhà giáo
    
     Liên kết website
  Chọn liên kết

  Hoạt động đoàn thể  Hoạt động Công đoàn GD
  Đăng ngày : 4/29/2011 7:32:53 AM
  Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn ngành Giáo dục Anh Sơn.
  Quy định này nhằm cụ thể hoá về sự phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên môn và Công đoàn ngành Giáo dục huyện Anh Sơn. Xây dựng và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản của ngành,Sở,Bộ, có các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức, nhằm tăng thêm thu nhập ngoài lương. Bàn biện pháp để thực hiện Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá XIX đã đề ra.
  LĐLĐ HUYỆN ANH SƠN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                     Độc lập Tự do - Hạnh phúc                                                                            


  QUY CHẾ PHỐI HỢP
  GIỮA CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG ĐOÀN
  NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN ANH SƠN
    
  I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
   Điều 1: Quy định này nhằm cụ thể hoá về sự phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên môn và Công đoàn ngành Giáo dục huyện Anh Sơn.
   Điều 2: Chuyên môn và Công đoàn ngành giáo dục huyện Anh Sơn có trách nhiệm:
  1-Xây dựng và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản của ngành,Sở,Bộ, có các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức, nhằm tăng thêm thu nhập ngoài lương. Bàn biện pháp để thực hiện Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá XIX đã đề ra.
  2-Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức,viên chức theo Bộ luật lao động, Pháp lệnh cán bộ công chức.
  3-Tổ chức truyên truyền giáo dục, động viên cán bộ công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành.
  4-Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước.
  5-Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các bộ luật, nhất là bộ luật lao động, pháp lệnh CBCC, Luật Công đoàn, các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

  II :NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

       Điều 3: Nhiệm vụ của chuyên môn:
  1-Tạo điều kiện để Công đoàn ngành tham gia quản lý Nhà nước, hoạt động chuyên môn, tham gia vào việc xây dựng quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn.
  2-Giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp,chính đáng của cán bộ công chức,viên chức và của BCH Công đoàn ngành,(thông qua khảo sát tình hình và tổng hợp đề đạt ý kiến 3 tháng/ 1 lần.)
  3-Tạo điều kiện hỗ trợ về  kinh phí và cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước để Công đoàn hoạt động có hiệu quả cao.
  4-Thực hiện tốt chế độ dưỡng sức, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
  5-Chủ động tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của đơn vị.
  6-Kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục cán bộ công chức, viên chức thực hiện quy chế của Phòng GD& ĐT, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch môi trường sư phạm, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
  7-Tạo điều kiện về kinh phí để động viên CB GV CNV đạt thành tích cao hàng năm được tham quan, nghỉ mát. 
  Điều 4: Nhiệm vụ của BCH Công đoàn Giáo dục Anh Sơn:
  1-Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ trong công tác, gương mẫu chấp hành tốt quy chế của Phòng GD& ĐT Anh Sơn và quy chế hoạt động của Công đoàn GD , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  khoá XIXđã đề ra.
  2-Báo cáo tình hình thực hiện  hoạt động của Công đoàn, tâm tư  nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn với Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Anh Sơn.
  3-Tập hợp ý kiến của CB GV CNV  để có ý kiến trao đổi với chuyên môn nhằm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng  của người lao động.
  4-Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm cử người đại diện tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, quy chế của ngành và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.
  5-Tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn khi có việc hiếu, việc hỉ, khi ốm đau, hoạn nạn, gặp khó khăn trong cuộc sống đời thường theo quy định của BCH Công đoàn  ngành.
  6-Chủ động  phối kết hợp với  chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”,   cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Dân chủ - Kỷ cương- Tình thương – Trách nhiệm”,  cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung,  phong trào “ Tiếng trống học bài, phong trào “GVT -ĐVN” Phong trào “ Văn nghệ –TDTT”…
  7- Phối hợp với chuyên môn xây dựng  môi trường cơ quan xanh, sạch đẹp,.
  8- Phối hợp với chuyên môn  tôn vinh những người lao động có thành tích cao, có sáng tạo, điển hình SKKN, điển hình các phong trào thi đua… hàng năm được tham quan, nghỉ mát.
  Điều 5: Quy định trách nhiệm phối hợp:
  1-Chuyên môn cung cấp cho tổ chức Công đoàn những thông tin, tư liệu theo quy định về  các Chủ trương, Chính sách của Nhà nước ban hành có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
  2-Công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt đến tận các công đoàn  cơ sở và các đoàn viên công đoàn về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản hành chính và các văn bản của ngành.
  3-Công đoàn  là thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, tham gia hội đồng nâng lương và các hội đồng xét duyệt những vấn đề khác của ngành Giáo dục Anh Sơn có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ…
  4-Chuyên môn và BCH Công đoàn ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn  trong ngành Giáo dục.
  5-BCH Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt  các cuộc vận động xã  hội như: ủng hộ quỹ “ Vì  người nghèo ’’; quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa ’’ …
  6-Chuyên môn và BCH Công đoàn phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của tập thể, của CB GV CNV  khi phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của nội bộ...
  -  Chủ tịch Công đoàn  được mời tham dự các cuôc họp  khi bàn việc xây dựng quy chế làm việc ,quy chế nội bộ , kế hoạch phát triển Giáo dục của đơn vị và những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục.
  -  Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Anh Sơn được mời tham dự các cuộc họp cảu Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn ngành khi bàn về các vấn đề liên quan đến việc làm đời sống của CB GV CNV .
  - 3 tháng một lần Trưởng Phòng,Phó Trưởng phòng và BTV Công đoàn  ngành họp liên tịch để trao đổi những vấn đề cần thiết trong mỗi quan hệ công tác và giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm hoặc có liên quan.

  II :Điều khoản thi hành
  Điều 6: Quy chế này được chuyên môn và BCH công đoàn  ngành nhất trí để phối hợp cộng tác thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì  chưa phù hợp thì chuyên môn và Công đoàn sẽ phối hợp điều chỉnh.
  Tập thể, CB GV CNV Ngành  Giáo dục huyện anh Sơn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy chế này.

                TRƯỞNG PHÒNG                                                      TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                                            CHỦ TỊCH
                Nguyễn Đức Vĩnh                                                                  Lê Thị Hoà
   
  Bài viết mới hơn
     Tìm kiếm
     Ban quản trị Website
  • Phạm Sơn Hà
   Phó ban biên tập
   sonha.itpgdas@nghean.edu.vn
  • Trần Trung Sơn
   Biên tập viên
   sontt.as@nghean.edu.vn
     Trường đạt chuẩn
  Trường THCS Anh Sơn
     Tin tức mới nhất
     Thông báo
     Trưng cầu ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về hiệu quả mà Website mang lại

     Video
  Thống kê truy cập
     Đang xem
  : 38
     Hôm nay
  : 65
     Tháng này
  : 28972
     Tổng số
  : 3625513
   
  PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
  Phần mềmLink 2
  Chụp ảnh màn hình
  Phần mềm PCGD Edustatist 5.2 cập nhật ngày 23/08/2013
  Phần mềm QLNT SchoolAssist 6.1 cập nhật ngày 14/09/2013
  Phần mềm MINDMAP mới
  LIÊN HỆ
  PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN
  Điện thoại : (038) 3.872.130
  Fax : (038) 3.872.130
  Email : anhson@nghean.edu.vn
  Website : http://anhson.edu.vn

  HOTLINE : (038) 3.872.130

  Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
   Trưởng ban biên tập: Đoàn Văn Thanh ; Điện Thoại: 0946551442 ; Email: thanhdv.as@nghean.edu.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử số 114/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 09/06/2011.
  Sở GD&ĐT Nghệ An phê chuẩn tại công văn số 836/SGDĐT-CNTT ngày 11/05/2011
  Mọi thông tin phát hành từ ANHSON.EDU.VN phải ghi rõ nguồn từ Website này.

  phan mem, phần mềm, website, thiet ke web, thiết kế web, phan mem quan ly, phan mem quan ly ban hang, phan mem quan ly nha hang, website gia re, phan mem trung viet, cong ty thiet ke web, thiet ke web tp vinh, phan mem nghe an, phan mem tp vinh, phan mem thanh pho vinh, cong ty phan mem nghe an, cong ty thiet ke web nghe an, phần mềm, phần mềm quản lý, phần mềm quản lý bán hàng, website nghệ an, công ty phần mềm nghệ an, công ty phân mềm, công ty thiết kế web