Văn bản pháp quy
   Các đơn vị thuộc phòng
   Các đơn vị trực thuộc sở
   Nhịp sống học đường
   Chuyên môn
   Nghiên cứu khoa học
   Hoạt động đoàn thể
   Nhịp cầu giáo dục
   Tâm tình nhà giáo
    
     Liên kết website
  Chọn liên kết

  Chuyên môn  Trung học cơ sở
  Đăng ngày : 5/11/2011 10:18:05 AM
  Có file đính kèm : Bấm đây để tải về
  V/v kiểm điểm phê bình, tự phê bình đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân CBQL năm học 2010-2011
  Thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm phê bình và tự phê bình hàng năm, căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ quản lý các trường, trung tâm giáo dục năm học 2010 -2011, cụ thể như sau:


       UBND TỈNH NGHÊ AN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Số:   766  /SGDĐT-TCCB                                                                Nghệ An, ngày 04 tháng 5 năm 2011
  “V/v kiểm điểm phê bình, tự phê
    bình đánh giá, xếp loại tập thể,
  cá nhân CBQL năm học 2010-2011”


                                Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
                                                -  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
                                                - Chủ tịch Công đoàn giáo dục huyện, Công đoàn cơ
                                                   sở các trường học, trung tâm giáo dục trong tỉnh.

      Thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương  và Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm phê bình và tự phê bình hàng năm, căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ quản lý các trường, trung tâm giáo dục năm học 2010 -2011, cụ thể như sau:

      A. Yêu cầu kiểm điểm:
      - Kiểm điểm của tập thể lãnh đạo, của cá nhân cán bộ phải trung thực, khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, phong cách, lề lối làm việc; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, của cá nhân; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục.
      - Nội dung kiểm điểm của tập thể, của cá nhân cán bộ phải gắn với việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do ngành phát động.

      B. Đối tượng kiểm điểm:
      - Tập thể lãnh đạo: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường;
                                           Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục.
      - Cá nhân cán bộ: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Giáo dục.

      C. Nội dung  và phương pháp tiến hành.
      I. Đối với tập thể lãnh đạo.
       1. Nội dung kiểm điểm:
      - Các nhiệm vụ của năm học theo chủ đề  “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nội dung cụ thể được nêu trong Chỉ thị năm học số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 30/8/2010  của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, Công văn số 1624/SGD&ĐT-VP, các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo (và của UBND huyện, thị xã, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở)  trên các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.
      + Về đổi mới công tác quản lý giáo dục;
      + Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.
      - Kết quả sau 4  năm tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: những chuyển biến rõ nét về nhận thức tư tưởng, kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị, trong tập thể lãnh đạo, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      - Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, gương mẫu của các cán bộ trong tập thể lãnh đạo đơn vị; tác phong, lối sống trong sáng, mẫu mực; tinh thần trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
      - Đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo đơn vị.

      2. Quy  trình tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể lãnh đạo.
      a) Chuẩn bị kiểm điểm:
  - Thủ trưởng đơn vị trực tiếp viết báo cáo kiểm điểm tập thể theo nội dung tại điểm 1 trên đây. Sau đó, các thành viên tập thể lãnh đạo góp ý bổ sung, thủ trưởng đơn vị tiếp thu, điều chỉnh hoàn thiện và gửi đến cho các tổ (khoa, phòng) chuyên môn và tổ văn phòng (tổ, phòng hành chính) tổ chức sinh hoạt để cán bộ, giáo viên, nhân viên được góp ý cho bản kiểm điểm; tổ trưởng (trưởng phòng, trưởng khoa) tổng hợp ý kiến góp ý của các cán bộ giáo viên, nhân viên bằng văn bản gửi cho thủ trưởng đơn vị, để tổng hợp các ý kiến thành văn bản (văn bản này thủ trưởng đơn vị sẽ báo cáo trong hội nghị kiểm điểm).
  b) Mở hội nghị kiểm điểm:
  - Thành phần mời dự: Đơn vị có dưới 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên thì mời họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị tham dự.
  Đơn vị có từ 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên trở lên thì mời họp cán bộ cốt cán đơn vị, gồm: Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, thành viên Hội đồng trường, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và tương đương, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng ban Nữ công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
  - Trình tự  thực hiện các nội dung hội nghị:
  + Chủ trì hội nghị: Đại diện cấp ủy đơn vị. Nếu Chủ tịch Công đoàn cơ sở của đơn vị là cấp ủy viên thì chủ trì hội nghị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
      + Cử thư ký ghi biên bản hội nghị.
      + Thủ trưởng đơn vị báo cáo các văn bản:
                Bản kiểm điểm của tập thể lãnh đạo đơn vị;
                Báo cáo tổng hợp  ý kiến đóng góp của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bản tổng hợp nêu rõ những nội dung thống nhất,  đã được tiếp thu bổ sung vào báo cáo kiểm điểm; những nội dung còn có ý kiến khác nhau;
      + Các thành viên tham dự hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kiểm điểm. Nếu còn có những ý kiến khác nhau thì phải tập hợp đầy đủ, ghi rõ trong biên bản, để báo cáo cấp trên.
      c) Báo cáo kết quả hội nghị:
      - Hồ sơ báo cáo: + Bản kiểm điểm của tập thể lãnh đạo;
                                       + Bản tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
                                       + Biên bản hội nghị (có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký)
            Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông cơ sở gửi báo cáo về Phòng giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2011.
            Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT gửi báo cáo về Sở (qua phòng Tổ chức Cán bộ) trước ngày 20/6/2011.
      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo việc tổ chức, chỉ đạo kiểm điểm CBQL các đơn vị  trực thuộc (qua phòng Tổ chức và Cán bộ) trước ngày 30/6/2011.

      II. Đối với cá nhân cán bộ quản lý.
      1. Phần kiểm điểm, tự  phê bình.
      a) Nội dung kiểm điểm:
      - Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về những nội dung sau:
      + Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.
  + Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
  Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành;
  Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;
  Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình;
  Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;
       Kết quả nhận thức và việc làm cụ thể để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động lớn của ngành phát động;
      - Chiều hướng và triển vọng phát triển;
      - Nội dung kiểm điểm của cá nhân phải gắn với nội dung kiểm điểm của tập thể; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Nêu rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế; đề ra hướng khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới;
      - Tự đánh giá phân loại theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ;  Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ;
      b) Tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ:
       Tất cả các cán  bộ quản lý trường học, trung tâm giáo dục đều phải thực hiện đánh giá, phân loại theo quy định của “Quy chế đánh giá cán bộ, công chức” ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Vì thế, sau khi các cán bộ viết báo cáo tự kiểm điểm phê bình, các đơn vị phải tổ chức hội nghị để đánh giá, phân loại cán bộ theo quy đinh.
      - Chủ trì hội nghị:  Thực hiện như Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo.
      - Thành phần mời dự: như thành phần kiểm điểm tập thể lãnh đạo (có thể kết hợp 2 nội dung kiểm điểm tập thể và kiểm điểm cá nhân cán bộ trong cùng một cuộc hội nghị).
      - Quy trình tiến hành phần kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ quản lý:
      + Từng cá nhân cán bộ báo cáo kiểm điểm tự phê bình.
      + Các thành viên dự hội nghị  đóng góp ý kiến.
      + Chủ trì hội nghị tổng hợp ý kiến.
      + Các cá nhân cán bộ quản lý phát biểu ý kiên tiếp thu các ý kiến góp ý.
      + Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín đánh giá, phân loại cán bộ quản lý: Thực hiện theo Điều 11 Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, ban hành kèm theo Quyết định 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (các đơn vị tải trên mạng về để tổ chức thực hiện).
      Ban kiểm phiếu: 05 người;
  Trưởng ban: Chủ tịch Công đoàn cơ sở;
                                 Các thành viên: Trưởng ban Thanh tra nhân dân, 2 Tổ trưởng chuyên môn và 1 giáo viên là đảng viên.
      c) Báo cáo kết quả đánh giá cán bộ: Thực hiện như phần c điểm 1 mục I ở trên.

      2. Phần đánh giá xếp loại theo Chuẩn.
      - Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định:
  + Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  + Chuẩn giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;
  + Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;
  + Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
  Tuy nhiên, do thời điểm ban hành và việc tập huấn đánh giá của các Chuẩn có khác nhau, nên Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất:
  Năm học 2010-2011, tổ chức đánh giá, xếp loại  Hiệu trưởng (và các Phó hiệu trưởng được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách đơn vị) các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo “Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 29).
  a) Phần  chuẩn bị:
  - Hiệu trưởng tổ chức cho các lực lượng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (quy định tại Điều 9 Thông tư 29) nghiên cứu nội dung Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 29 và Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Hướng dẫn đánh giá xếp loại HT trường trung học theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT” (bao gồm cả các phụ lục kèm theo Thông tư 29 và Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư).
      b) Tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại hiệu trưởng.
      Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định và hướng dẫn tại Điều 8 Điều 9 của Thông tư 29 và  điểm 1 mục I của Công văn hướng dẫn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010.
      Phần tổ chức hội nghị để  đánh giá, xếp loại có thể sắp xếp kết hợp với hội nghị tổ chức kiểm điểm phê bình tập thể và CBQL nêu ở phần 1 công văn này.
      c) Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng.
      - Các trường trực thuộc Sở GDĐT báo cáo về Sở, các trường THCS, PTCS  báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2011:
      + Phiếu tự đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng;
      + Bản Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng của Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng hợp  kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các trường trực thuộc  đến Sở GDĐT trước ngày 30/6/2011.

      Đánh giá, xếp loại, kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể và cá nhân các cán bộ quản lý hàng năm là việc làm quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy Nghệ An và văn bản này để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước, thận trọng, công khai, dân chủ và báo cáo đúng quy định.
      Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu còn vướng mắc, các đơn vị báo cáo đến Sở để xem xét cùng giải quyết.

  Nơi nhận:                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC
  - Như trên;
  - Các phòng CMNV (để phối hợp);
  - Các trường, trung tâm thuộc huyện (Phòng GDĐT  sao gửi) ;                                        (đã ký)
  - Lưu TCCB, VP.

                                                                                                                                                         Lê Văn Ngọ


        
   
  Bài viết mới hơn
     Tìm kiếm
     Ban quản trị Website
  • Phạm Sơn Hà
   Phó ban biên tập
   sonha.itpgdas@nghean.edu.vn
  • Trần Trung Sơn
   Biên tập viên
   sontt.as@nghean.edu.vn
     Trường đạt chuẩn
  Trường THCS Anh Sơn
     Tin tức mới nhất
     Thông báo
     Trưng cầu ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về hiệu quả mà Website mang lại

     Video
  Thống kê truy cập
     Đang xem
  : 578
     Hôm nay
  : 1343
     Tháng này
  : 28094
     Tổng số
  : 3787735
   
  PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
  Phần mềmLink 2
  Chụp ảnh màn hình
  Phần mềm PCGD Edustatist 5.2 cập nhật ngày 23/08/2013
  Phần mềm QLNT SchoolAssist 6.1 cập nhật ngày 14/09/2013
  Phần mềm MINDMAP mới
  LIÊN HỆ
  PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN
  Điện thoại : (038) 3.872.130
  Fax : (038) 3.872.130
  Email : anhson@nghean.edu.vn
  Website : http://anhson.edu.vn

  HOTLINE : (038) 3.872.130

  Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
   Trưởng ban biên tập: Đoàn Văn Thanh ; Điện Thoại: 0946551442 ; Email: thanhdv.as@nghean.edu.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử số 114/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 09/06/2011.
  Sở GD&ĐT Nghệ An phê chuẩn tại công văn số 836/SGDĐT-CNTT ngày 11/05/2011
  Mọi thông tin phát hành từ ANHSON.EDU.VN phải ghi rõ nguồn từ Website này.

  phan mem, phần mềm, website, thiet ke web, thiết kế web, phan mem quan ly, phan mem quan ly ban hang, phan mem quan ly nha hang, website gia re, phan mem trung viet, cong ty thiet ke web, thiet ke web tp vinh, phan mem nghe an, phan mem tp vinh, phan mem thanh pho vinh, cong ty phan mem nghe an, cong ty thiet ke web nghe an, phần mềm, phần mềm quản lý, phần mềm quản lý bán hàng, website nghệ an, công ty phần mềm nghệ an, công ty phân mềm, công ty thiết kế web