Văn bản pháp quy
   Các đơn vị thuộc phòng
   Các đơn vị trực thuộc sở
   Nhịp sống học đường
   Chuyên môn
   Nghiên cứu khoa học
   Hoạt động đoàn thể
   Nhịp cầu giáo dục
   Tâm tình nhà giáo
    
     Liên kết website
  Chọn liên kết

  Nhịp sống học đường  Xã hội hóa giáo dục
  Đăng ngày : 4/17/2011 11:55:25 AM
  Kế hoạch triển khai thực hiện ngày hành động xã hội hóa vì sự nghiệp giáo dục huyện Anh Sơn giai đoạn 2008-2012
  Trong những năm vừa qua, tình hình cơ sở vật chất trường lớp học trên toàn huyện đã có những bước cải thiện mạnh mẽ. Về cơ bản đã xoá được trường học tranh tre, nứa lá tạm bợ, chấm dứt tình trạng học ba ca. Tạo được sự chuyển biến đó là nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và công sức đóng góp tích cực của nhân dân, của các cơ quan,tổ chức, đoàn thể

  Tuy nhiên so với yêu cầu chung nhất là yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thì cơ sở vật chất trường học của huyện ta còn nhiều bất cập, thiếu thốn. Để khắc phục tình trạng đó ngoài đầu tư của nhà nước thì việc vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan, đoàn thể tự nguyện đóng góp ủng hộ  là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó càng có ý nghĩa khi chúng ta thực hiện chủ trương tạm dừng thu quỹ xây dựng trường học.
   Thực hiện Công văn số 5133/UBND.VX ngày 12 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường,lớp học; thực hiện Thông báo số: 42 -TB/HU ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Anh Sơn về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008; Quyết định số 929/QĐ.UBND.VX ngày 18 tháng 7 năm 2008 của UBND huyện về việc phê chuẩn thực hiện Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục, Quyết định số 948 ngày 21 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục huyện Anh Sơn. UBND huyện Anh Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục hàng năm trong giai đoạn 2008-2012 như sau:
            I. Mục đích yêu cầu:
     - Quán triệt đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khẳng định thực hiện xã hội hoá là một trong những giải pháp quan trọng để làm tốt mục tiêu đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện nhà. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, việc huy động các nguồn lực toàn xã hội, trong nhân dân là yếu tố quyết định thành công sự nghiệp phát triển giáo dục hiện nay.
     - Đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự thoả thuận theo phương châm xã hội hoá. Chương trình kế hoạch hành động của cuộc vân động phải phù hợp đặc điểm từng xã, từng trường, từng năm và cả giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ với chương trình KCHTLH, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng “ chuẩn hoá, kiên cố hoá, hiện đại hoá”. Tiến hành sơ kết, tổng kết từng năm và cả giai đoạn, biểu dương các điển hình cá nhân và tập thể, khuyến khích các xã/ thị trấn tạo cơ chế huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng trường, lớp học và bổ sung một số hoạt động khác phục vụ giáo dục.
        II. Mục tiêu kế hoạch:
      Đến năm 2012 huyện Anh Sơn hoàn thành cơ bản mục tiêu đề án KCHTLH và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, hoàn thành chỉ tiêu tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học , bậc học. Huy động sự đóng góp về trí tuệ của các nhà khoa học, nhà chuyên môn và nhân dân cho sự nghiệp  giáo dục huyện nhà phát triển bền vững.
  III. Nội dung nhiệm vụ thực hiện kế hoạch :
     1/ Xác định nhu cầu, nội dung và trình tự đầu tư :
  + Vào đầu tháng 8 hàng năm từng trường trong xã căn cứ vào thực tế nhu cầu nhà trường theo kế hoạch phát triển , quy hoạch khuôn viên, kế hoạch KCHTLH, kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được phê duyệt , lập tờ trình báo cáo thực trạng, đề xuất lựa chọn các nội dung cần đầu tư, dự toán đầu tư để trình UBND xã/thị trấn  thẩm định phê duyệt.
  + UBND xã /thị trấn thẩm định, quyết định nội dung đầu tư, trường được ưu tiên đầu tư. Mỗi năm các xã /thị trấn chỉ đầu tư một công trình theo đúng quy hoạch,kế hoạch, hạng mục được UBND xã/ thị, phòng GD&ĐT và các cơ quan thẩm quyền cấp huyện phê duyệt. Tập trung vào các nội dung sau: ( không tính đến các chương trình xây dựng của Nhà nước)
  - Xây dựng bờ rào, khuôn viên, sân trường...
  - Xây dựng các nhà chức năng phục vụ học tập;
  - Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và một số nội dung giáo dục khác.
     + Vào cuối tháng 8 hàng năm UBND xã/ thị trấn họp cùng Ban chỉ đạo, Ban vận động đánh giá kết quả hoạt động năm qua, thông báo nội dung, công trình, dự toán , nhu cầu kinh phí đầu tư  và thông qua kế hoạch tổ chức vận động đóng góp cho năm sau. Ban chỉ đạo cấp xã / thị trấn báo cáo kết quả năm trước và kế hoạch năm sau cho Ban chỉ đạo cấp huyện vào ngày 30 tháng 8 hàng năm. 
     + Ngày12/9 hàng năm UBND, Ban chỉ đạo, Ban vận động các xã / thị trấn tổ chức Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục gắn với Ngày truyền thống của Ngành Giáo dục & Đào tạo Anh Sơn.
      2/ Đối tượng vận động đóng góp:
     +  Đối tượng vận động để đóng góp vật lực, tài lực:
  Tất cả cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, các tổ chức, hộ kinh doanh...và toàn thể nhân dân huyện nhà, con em làm việc xa quê hương; các cơ quan doanh nghiệp trong nước, nước ngoài có tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục Anh Sơn. Đóng góp bằng tiền mặt, vàng bạc, đá quý, các loại tiền tệ hoặc bằng vật chất.
     +  Đối tượng vận động để đóng góp nhân lực, trí lực:
  Tất cả các Nhà khoa học, chuyên gia; cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, các tổ chức, hộ kinh doanh...và toàn thể nhân dân Huyện nhà, con em làm việc xa quê hương có tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục Anh Sơn. Đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp với phòng Giáo dục & Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục, tham gia phương pháp dạy học trong các nhà trường; Chiến lược để phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Anh Sơn.
  3/ Quy trình vận động đóng góp:
  - Căn cứ vào nhu cầu xây dựng, tu sửa và một số hoạt động khác phục vụ giáo dục do các trường trình UBND cấp xã phê duyệt tổng số tiền cần đầu tư trong năm cho từng trường,  đồng thời xây dựng phương án vận động, huy động các đối tượng đóng góp.
  - Ban vận động triển khai chủ trương đến tận thôn/ bản, đến tận phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa bàn xã/ thị trấn. Vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ; viết thư, gọi điện con em quê hương công tác trong và ngoại huyện tham gia thực hiện chủ trương của địa phương.
  - Tổ chức thực hiện đóng góp: Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày hành động xã hội hoá giáo dục để mọi tổ chức và cá nhân tham gia, đóng góp.
  4/ Hình thức vận động đóng góp :
  - Đối với phần kinh phí vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp thì ngoài việc tuyên truyền sự tự nguyện, tự tâm của mọi người , UBND xã / thị trấn cần phối hợp với UBMT Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị cùng cấp tổ chức để nhân dân bàn , quyết định mức đóng góp theo quy định pháp lệnh dân chủ ở xã , phường , thị trấn.
  - Đối với việc vận động các tổ chức, doanh nghiệp , con em quê hương công tác trong và ngoài huyện  thì ban vận động trực tiếp bàn bạc thống nhất với đối tượng vận động hoặc tham mưu UBND xã /thị trấn tổ chức gặp mặt (nhân ngày lễ, tết, dịp có đông con em về thăm quê ) hoặc viết thư ,gọi điện kêu gọi sự ủng hộ chủ trương của địa phương.
             - Ngoài ra các xã / thị trấn  có thể sáng tạo tổ chức các hình thức quyên góp khác ở địa phương như thông qua lễ phát động, toạ đàm , gặp mặt,…
     5/ Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí huy động được :
    - Nguồn kinh phí huy động được Ban chỉ đạo bàn giao cho UBND xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng quy định và hướng dẫn của phòng Tài chính- Kế hoạch.
    - Nguồn kinh phí được huy động liên tục trong năm bắt đầu từ 12/9 năm nay đến 30/8 năm sau. Kinh phí thu được có hồ sơ quản lý, có sổ vàng truyền thống ghi nhận những cá nhân đơn vị đóng góp, đồng thời viết thư cảm ơn những người có tấm lòng hảo tâm ở nơi xa.
   - Uỷ ban nhân dân cấp xã mở riêng một tài khoản để thực hiện việc chi tiêu đúng mục đích hoặc uỷ quyền cho nhà trường mở tài khoản để thực hiện nhiệm vụ.Trường hợp các tổ chức, cá nhân , phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp cho trường để xây dựng công trình hoặc phục vụ các hoạt động dạy học khác, thì các trường phải đưa vào tài khoản gửi của trường mình để thực hiện việc chi.
             - Việc phân bổ kinh phí từ Ban chỉ đạo về các trường không chỉ dành cho việc tu sửa, xây dựng khuôn viên mà còn mua sắm các thiết bị dạy học và các hoạt động phục vụ dạy học , giáo dục khác.
         III.Tổ chức thực hiện
       1/ Đối với Ban chỉ đạo và Ban ngành cấp huyện: (Theo QĐ số 948 ngày 21/7/2008)
  +Ban chỉ đạo Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục huyện có nhiệm vụ phân công, phân nhiệm các thành viên, xây dựng chi tiết các nội dung hành động từng năm đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đôn đốc UBND các xã/ thị trấn, các cơ quan đơn vị, trường học, các Ban chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch chi tiết, các phương án vận động, lựa chọn nội dung đầu tư, trường đầu tư phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học.
  + Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền, phối hợp các ban ngành, tổ chức đoàn thể; chủ trì xây dựng các nội dung kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục huyện, đồng thời chỉ đạo các trường học chủ động tham mưu các nội dung xã hội hoá cho UBND các xã/ thị trấn, ban chỉ đạo cấp xã; theo dõi tổng hợp tình hình  báo cáo cho UBND huyện kết quả thực hiện từng xã/ thị trấn và toàn huyện .
  + Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các xã/ thị trấn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí huy động được, đầu tư các công trình, mua sắm trang thiết bị đúng mục đích , tiết kiệm và hiệu quả theo phương châm xã hội hoá.
  + Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp tham gia đóng góp công sức, tiền của theo chủ trương xã hội hoá giáo dục.
     + Phòng Văn hoá- Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội , mọi người nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, tự nguyện tham gia hưởng ứng và cùng kiểm tra , giám sát việc thực hiện xã hội hoá giáo dục.
  2/ Đối với các xã/ thị trấn: ( Theo QĐ số 929/ QĐ.- UBND. VX ngày 18/7/2008)
    + UBND các xã / thị trấn:
     - Phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị tổ chức chỉ đạo triển khai sâu rộng về nội dung Ngày hành động xã hội hoá vì sự nghiệp giáo dục, có hình thức phù hợp đặc điểm địa phương đảm bảo nguyên tắc có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự quản lý của chính quyền, sự giám sát của các tổ chức , đoàn thể và nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn , dân làm ,dân kiểm tra”.
     -Thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động cấp xã/ thị theo QĐ số 929/ QĐ- UBND. VX ngày 18/7/2008 cuả UBND huyện.
     + Ban chỉ đạo, Ban vận động xã/ thị trấn:
     - Xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng nội dung , kế hoạch hành động  và tổ chức thực hiện cho từng năm và cả giai đoạn.
     - Hiệu trưởng các trường học làm thư ký Ban chỉ đạo, trong đó Hiệu trưởng trường THCS hoặc TH-THCS phụ trách chính cùng các trường chủ trì tham mưu các hoạt động cho ban chỉ đạo, ban vận động, tổng hợp tình hình chung, báo cáo lên cấp trên.
     - Xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm và cả giai đoạn 2008-2012.
    - Tham mưu cho cấp uỷ,UBND các xã / thị các nội dung xã hội hoá giáo dục.
    Kế hoạch này bắt đầu thực hiện từ năm học 2008 – 2009, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị UBND các xã/ thị trấn, Hiệu trưởng các trường cần báo cáo về UBND huyện qua phòng Giáo dục & Đào tạo là cơ quan thường trực để có ý kiến chỉ đạo tốt hơn./.

  Nguyễn Quang Tùng

   
  Bài viết mới hơn
     Tìm kiếm
     Ban quản trị Website
  • Phạm Sơn Hà
   Phó ban biên tập
   sonha.itpgdas@nghean.edu.vn
  • Trần Trung Sơn
   Biên tập viên
   sontt.as@nghean.edu.vn
     Trường đạt chuẩn
  Trường THCS Anh Sơn
     Tin tức mới nhất
     Thông báo
     Trưng cầu ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về hiệu quả mà Website mang lại

     Video
  Thống kê truy cập
     Đang xem
  : 580
     Hôm nay
  : 1346
     Tháng này
  : 28097
     Tổng số
  : 3787738
   
  PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
  Phần mềmLink 2
  Chụp ảnh màn hình
  Phần mềm PCGD Edustatist 5.2 cập nhật ngày 23/08/2013
  Phần mềm QLNT SchoolAssist 6.1 cập nhật ngày 14/09/2013
  Phần mềm MINDMAP mới
  LIÊN HỆ
  PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN
  Điện thoại : (038) 3.872.130
  Fax : (038) 3.872.130
  Email : anhson@nghean.edu.vn
  Website : http://anhson.edu.vn

  HOTLINE : (038) 3.872.130

  Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
   Trưởng ban biên tập: Đoàn Văn Thanh ; Điện Thoại: 0946551442 ; Email: thanhdv.as@nghean.edu.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử số 114/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 09/06/2011.
  Sở GD&ĐT Nghệ An phê chuẩn tại công văn số 836/SGDĐT-CNTT ngày 11/05/2011
  Mọi thông tin phát hành từ ANHSON.EDU.VN phải ghi rõ nguồn từ Website này.

  phan mem, phần mềm, website, thiet ke web, thiết kế web, phan mem quan ly, phan mem quan ly ban hang, phan mem quan ly nha hang, website gia re, phan mem trung viet, cong ty thiet ke web, thiet ke web tp vinh, phan mem nghe an, phan mem tp vinh, phan mem thanh pho vinh, cong ty phan mem nghe an, cong ty thiet ke web nghe an, phần mềm, phần mềm quản lý, phần mềm quản lý bán hàng, website nghệ an, công ty phần mềm nghệ an, công ty phân mềm, công ty thiết kế web